fbpx

  Onderhoudsabonnement: Informatie | Voorwaarden

Algemene voorwaarden onderhoudsabonnement

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je een onderhoudsabonnement afsluit met JD Autoservice

 • De looptijd van het onderhoudsabonnement is 24 maanden en kan indien gewenst verlengd worden.
 • Je kunt altijd opzeggen maar als je auto al onderhoud heeft gehad wat nog niet volledig betaald is, worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Zie artikel 5.
 • De maandelijkse kosten worden via automatische incasso betaald.
 • Indien de auto niet bij ons is gekocht, dient deze voor afsluiting van het abonnement eerst te worden beoordeeld op de staat van onderhoud.

Bij het afsluiten van dit abonnement krijg je garantie op montage, reparaties en fabricagefouten van de onderdelen, voor de duur van het abonnement. Er is geen garantie op slijtagedelen. Zie de dekkingsinformatie voor meer informatie over wat wel en niet binnen de dekking van het abonnement valt.

 

1. Verplichtingen autobedrijf

 1. JD Autoservice verplicht zich om, na het door Cliënt ter beschikking stellen van het voertuig in het kader van deze overeenkomst, het voertuig als een goed huisvader te beheren en op dit voertuig alle (uitgezonderd de in artikel 7 genoemde) werkzaamheden en leveranties te (doen) verrichten, welke noodzakelijk zijn om het voertuig in goede staat van onderhoud te houden (zoals genoemd in sub b van dit artikel) en wel gedurende het overeen gekomen aantal maanden, dan wel tot het bereiken van het maximaal overeengekomen kilometrage, al naar gelang hetgeen het eerst bereikt wordt.
 2. JD Autoservice voert de onderhoudswerkzaamheden uit die volgens fabrieksvoorschriften, of – voor zover meer – naar het inzicht van JD Autoservice, noodzakelijk zijn voor het in goede staat van onderhoud houden van het voertuig en welke uitgevoerd dienen te worden op een moment dat valt binnen de periode of het maximum kilometrage dat in deze overeenkomst is bepaald, inclusief het leveren van de daarbij benodigde materialen, smeeroliën en vetten. JD Autoservice voert tevens de noodzakelijke reparaties uit, voor zover deze het gevolg zijn van zorgvuldig en normaal gebruik van het voertuig, overeenkomstig het opgegeven doel. JD Autoservice zal tevens de Algemene Periodieke Keuring (APK) uitvoeren, mits deze samenvalt met het uitvoeren van een beurt.
 3. Voor de werkzaamheden en leveranties is geen andere dan de overeengekomen vergoeding verschuldigd. De overeenkomst omvat echter niet de in artikel 7 genoemde werkzaamheden/kosten. Uit art. 2 sub d vloeit onder omstandigheden de verplichting van JD Autoservice voort om reparatie- en onderhoudsrekeningen van derden te voldoen.

 

2. Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt zal het voertuig als een goed huisvader beheren en uitsluitend gebruiken voor het in deze overeenkomst door Cliënt opgegeven gebruiksdoel. Cliënt zal (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) het voertuig in ieder geval niet gebruiken voor evenementen met een wedstrijdelement, noch voor koeriersdiensten of verhuuractiviteiten (waaronder lease), noch voor andere activiteiten waarvoor het voertuig volgens de fabrieksspecificaties en de normale verkeersopvattingen ongeschikt is, of waarop JD Autoservice niet bedacht hoeft te zijn. Bij twijfel zal Cliënt JD Autoservice om advies vragen;
 2. Cliënt zal het voertuig uitsluitend laten besturen door de in de overeenkomst vermelde bestuurder(s);
 3. Cliënt zal ervoor zorg dragen dat hij of zij zelf het dagelijkse onderhoud consequent uitvoert en vrijwaart JD Autoservice voor aanspraken die verband houden met niet-naleving van deze verplichting door Cliënt. Cliënt draagt er in ieder geval zorg voor dat het olieniveau in het motorcarter, de koelvloeistofstand, de vorstbeveiliging, het remvloeistofniveau en de bandenspanning in orde zijn.
 4. Alle voor het dagelijks onderhoud tussentijds gekochte materialen komen voor rekening van Cliënt. Dit betreft niet de leverantie van materialen tijdens de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden door JD Autoservice;
 5. Cliënt zal het voertuig tijdig voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en exclusief bij JD Autoservice (of in overleg met JD Autoservice bij een derde) aanbieden. JD Autoservice zal op grond van haar deskundigheid bepalen of reparatie- of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. JD Autoservice houdt hierbij rekening met de belangen van Cliënt. Cliënt verklaart zich akkoord de instructies van JD Autoservice te volgen. De werkzaamheden zullen tijdens de normale werkuren van JD Autoservice worden verricht. Indien het vanwege overmacht zijdens Cliënt onmogelijk is om het voertuig bij JD Autoservice aan te bieden, zal Cliënt in geen geval opdracht aan derden verstrekken zonder voorafgaand overleg en schriftelijke (incl. per fax of e-mail) instemming van JD Autoservice. Voor zover deze werkzaamheden in het buitenland worden verricht, zal door JD Autoservice nimmer meer worden vergoed dan de kosten die zouden zijn gemaakt bij een reparatie in Nederland, gebaseerd op het prijspeil zoals in JD Autoservice geldt. Deze vergoeding bedraagt echter nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten;
 6. Cliënt zal voor het in deze overeenkomst vastgestelde maandelijkse bedrag een incassomachtiging aan JD Autoservice verstrekken en zal, indien artikel 3 van de overeenkomst hiertoe aanleiding geeft, op verzoek van JD Autoservice een aangepaste machtiging verstrekken;
 7. Cliënt zal zijn medewerking verlenen aan de jaarlijkse verrekening van het meer en minder gereden kilometrage, door onder meer zijn voertuig op verzoek van JD Autoservice ter beschikking te stellen voor controle van de kilometerstand.

 

3. Tussentijdse beëindiging door autobedrijf

JD Autoservice heeft (onverminderd diens recht op volledige vergoeding van geleden of te lijden schade) het recht om deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien:

 1. Het voertuig aan derden wordt verhuurd;
 2. Het voertuig aan derden wordt verkocht, echter niet dan nadat is onderzocht of de verkrijger deze overeenkomst over wenst te nemen;
 3. Indien Cliënt hetzij de maandelijks te betalen termijn niet (tijdig) voldoet of de incassomachtiging gedurende de looptijd intrekt, hetzij niet meewerkt aan een op basis van deze overeenkomst noodzakelijke aanpassing van deze machtiging;
 4. Indien er gefraudeerd wordt met de kilometerteller van het voertuig. Het zonder toestemming van JD Autoservice verwijderen van een eventueel aangebrachte verzegeling is voldoende aanleiding om fraude aan te nemen;
 5. Het voertuig onjuist of onoordeelkundig gebruikt wordt, e.e.a. naar het oordeel van JD Autoservice, behoudens door Cliënt te leveren tegenbewijs. Het eenmalig vaststellen van onoordeelkundig gebruik kan voldoende aanleiding zijn om op deze bepaling een beroep te doen;
 6. Het gebruikersdoel wordt gewijzigd, zonder uitdrukkelijke instemming van JD Autoservice;
 7. Het voertuig zonder uitdrukkelijke instemming van JD Autoservice niet (tijdig) ter beschikking wordt gesteld aan JD Autoservice voor de overeengekomen werkzaamheden;
 8. Het voertuig langer dan drie maanden buiten gebruik is, technisch dan wel economisch “total loss” is verklaard, dan wel meer dan zes weken na diefstal/verduistering onvindbaar is;
 9. Cliënt de beschikking verliest over zijn vermogen, surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement is verklaard, er sprake is van een schuldsanering of wanneer Cliënt diens eventuele onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of (deels) aan derden overdraagt. Van deze omstandigheid dient Cliënt JD Autoservice onverwijld in kennis te stellen;
 10. Cliënt enige andere in deze overeenkomst genoemde verplichting niet nakomt.

 

4. Tussentijdse beëindiging door cliënt

Uitsluitend in de hierna genoemde gevallen heeft Cliënt het recht om deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen en wel in het geval dat:

 1. Het voertuig (na voorafgaande kennisgeving hiervan aan het JD Autoservice) aan derden wordt verkocht, echter niet dan nadat is onderzocht of de verkrijger deze overeenkomst over wenst te nemen. Op deze bepaling kan slechts een beroep worden gedaan indien Cliënt, dan wel een eventueel aan hem gelieerde onderneming, na verkoop niet meer de feitelijke beschikking heeft over het voertuig;
 2. Autobedrijf surseance van betaling verkrijgt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. Het voertuig langer dan drie maanden buiten gebruik is, technisch dan wel economisch “total loss” is verklaard, dan wel meer dan zes weken na diefstal/verduistering onvindbaar is.

 

5. Gevolgen tussentijdse beëindiging

Bij beëindiging op een eerder moment dan tussen partijen in art. 3 sub. a. overeengekomen, zal een slotafrekening worden opgesteld waarbij Cliënt de werkelijk gemaakte kosten voor reparatie en onderhoud in het betreffende kalenderjaar in rekening worden gebracht, dit onder aftrek van de reeds onder art. 3 sub. b. betaalde maandbedragen.

Bij beëindiging van het abonnement door cliënt binnen 60 dagen na aanvang van het abonnement, is de cliënt een bedrag verschuldigd aan JD Autoservice ter hoogte van twee maandtermijnen.

 

6. Uitsluitingen

Kosten van werkzaamheden (incl. benodigde materialen), welke nodig zijn door of vanwege het onjuist, onoordeelkundig gebruik of beheer van het voertuig, dan wel veroorzaakt door gebruik voor een gebruikersdoel dat in strijd is met deze overeenkomst, blijven voor rekening van Cliënt. Of dit aan de orde is, is ter beoordeling van JD Autoservice, behoudens tegenbewijs Cliënt. Onder meer (doch niet uitsluitend) omvat dit kosten vanwege:

 1. Schade en storingen veroorzaakt door in opdracht van Cliënt door derden uitgevoerde reparaties of werkzaamheden aan het voertuig;
 2. Het herstellen van schade aan of door banden, veroorzaakt door overmatige slijtage van deze banden;
 3. Extra uitgevoerde werkzaamheden ten gevolge van door toedoen van Cliënt niet of niet tijdig uitgevoerde reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en of het niet volgen van de instructie in art. 2 sub e;
 4. Schades ontstaan door overschrijding van de toelaatbare motortoerentallen, (in geval van klepinslagen op de zuigers zal dit gelden als een dwingend bewijs);
 5. Het in ongerede raken van de katalysator door bijvoorbeeld beschadiging, het aanslepen van het voertuig, of tanken van de verkeerde brandstof.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn verder de volgende posten niet in deze overeenkomst begrepen;

 1. Onderhoud en reparaties aan accessoires en extra voorzieningen. In ieder geval wordt hieronder verstaan al hetgeen niet af-fabriek als standaarduitrusting op of aan betreffende voertuig is gebouwd;
 2. Schade als gevolg van stilstand van het voertuig ten behoeve van reparatie of onderhoud;
 3. Berging- en sleepkosten van het voertuig;
 4. Het vervangen van ruiten, spiegels en lampglazen;
 5. Het repareren en het vervangen, uitlijnen en balanceren van banden;
 6. Het in- en uitwendig reinigen van het voertuig;
 7. Vervangend vervoer;
 8. Herstel van aanrijdingschade, (carrosserie- /lak- / technische) schade veroorzaakt door van buiten komend onheil;
 9. Kosten die verband houden met bestaande of nieuwe door of krachtens de wet voorgeschreven technische aanvullingen of belastingmaatregelen.

 

7. Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen, welke voortvloeiend uit deze overeenkomst tussen partijen mochten rijzen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar het JD Autoservice is gevestigd. Dit tenzij Cliënt niet handelend in de uitoefening van beroep of JD Autoservice binnen een maand nadat JD Autoservice zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Blog

19
juni2020

5 redenen om te kiezen...

5 redenen om te kiezen voor een onderhoudsabonnement

Een abonnement voor mijn auto-onderhoud? Jazeker! Wees verzekerd van een topfitte auto en vakmanschap tegen een gunstige...

04
juni2020

Waarom is een onderhoudsbeurt bij...

Waarom is een onderhoudsbeurt bij het ene autobedrijf duurder dan bij het andere?

Een begrijpelijke vraag die we vaak krijgen te horen in de garage. Het prijsverschil is vaker gebaseerd...

13
mei2020

5 redenen voor goed onderhoud...

5 redenen voor goed onderhoud van de remmen

Wij geven je 5 redenen waarom je de remmen goed moet laten onderhouden. Remmen zijn een belangrijk...

29
apr2020

Dit is waarom we al...

Dit is waarom we al 20 jaar in het vak zitten.

Jack: “Voel me heel betrokken bij onze klanten” Ruim 20 jaar is Jack van Donselaar eigenaar van...

29
apr2020

5 tips voor het peilen...

5 tips voor het peilen van olie (ook nu de auto stilstaat)

Olie is enorm belangrijk voor jouw auto. Zelfs als je niet veel rijdt. Maar waar moet...

09
apr2020

Ook wel eens auto-onderhoud vergeten?...

Ook wel eens auto-onderhoud vergeten? Dan weet je wat het kost!

Neem nu deze Opel. Niet langs geweest voor onderhoud - terwijl de onderhouds interval al enige...

04
mrt2020

Wanneer moet ik nu met...

Wanneer moet ik nu met mijn auto naar de garage voor onderhoud?

Die vraag krijgen we vaak te horen in de garage. Het antwoord is voor iedereen echter anders:...

29
feb2020

Riders in the storm: deze...

Riders in the storm: deze tips helpen bij zeer slecht weer

"Of het nu Ciara, Dennis of Ellen is: een zware winterstorm kan voor veel problemen zorgen,...

13
feb2020

Auto-onderhoud nodig? Maar hij doet...

Auto-onderhoud nodig? Maar hij doet het toch?

"Zoals je naar de tandarts gaat om te controleren of je geen gaatjes hebt, is het...

22
sept2016

Het verhaal achter JD Autoservice

Het verhaal achter JD Autoservice

Het verhaal achter JD Autoservice is mooi weergegeven in de Hulsberger. Lees hier het volledige artikel...

«
»

Openingstijden

 • Maandag = Gesloten
 • Dinsdag t/m vrijdag = 08:30 - 12:30 & 13:00 - 17:30
 • Zaterdag = 10:00 - 13:00

Over JD Autoservice

Wij zijn een autobedrijf in Zuid-Limburg waar je terecht kunt voor onderhoud, reparaties en apk voor alle automerken. Lees meer

Contactinformatie

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  +045 405 5056
 Raadhuisstraat 107, Hulsberg

 

Neem contact met ons op